dimecres, 14 de desembre del 2011

Per Nadal, menys comprar i més reutilitzar

diumenge, 30 d’octubre del 2011

sentència del TSJC contra el POUM de Palafrugell

Dossier de premsa, 28 d’octubre de 2011, presentat de forma conjunta per les entitats ecologistes Salvem el Crit-Arítjol, IAEDEN, Naturalistes Girona i Salvem l'Empordà en la roda de premsa com a reposta a la sentència del TSJC contra el POUM de Palafrugell:

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·la el POUM de Palafrugell
Les entitats ecologistes critiquen el funcionament i les decisions de la Comissió d’Urbanisme de Girona
La manca d’un procediment d’avaluació ambiental adient, la vulneració del principi de coherència amb el planejament territorial de l'Empordà i no tenir en compte el principi de desenvolupament urbanístic sostenible són els principals arguments que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha estimat per anul·lar l’aprovació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Palafrugell del 2006 per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona.
Les entitats Arítjol-Salvem el Crit, la Institució Altempordanesa per a la Defensa i l'Estudi de la Natura (IAEDEN)-Salvem l’Empordà i l’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) es feliciten per aquesta sentència i reiteren la seva denúncia pública envers la Generalitat de Catalunya, i en particular la Comissió d’Urbanisme, per permetre aprovar planejaments il·legals.
La sentència de la Secció Tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del TSJC, de passat 30 de setembre de 2011, estima parcialment el recurs interposat per Arítjol i Salvem el Crit contra els citats acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona (de 2 d’octubre i de 21 de desembre de 2006), declarant-los nuls de ple dret.

A continuació es detallen els arguments que el TSJC ha estimat del recurs per a declarar nul·la l'aprovació del POUM del 2006:

1r.- Per no haver efectuat adientment el procediment d'avaluació ambiental i la insuficient documentació ambiental, d'acord amb la Llei 9/2006, de 28 d'abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient degut a la transposició de la Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny del 2001, relativa a la avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient.
Aquesta normativa exigeix una avaluació ambiental dels plans prèvia a la informació pública del instrument amb incidència ambiental, des del 21 de juliol de 2004. El POUM, en el moment de la seva aprovació, estava sota d'aplicació de la regulació d’avaluació ambiental esmentada.
Aquesta regulació obliga a elaborar un informe de sostenibilitat ambiental, l’amplitud del qual, nivell de detall i grau d'especificació ha d'estar determinat per l’òrgan ambiental competent. Obliga també a la celebració de consultes, a l’elaboració de la memòria ambiental i a la consideració del informe de sostenibilitat ambiental, del resultat de consultes i de la memòria ambiental en la presa de decisions.

2n.- Vulneració del principi de coherència amb el planejament territorial de l'Empordà. El 20 d'octubre del 2006 es va aprovar el Pla Directora Territorial de l'Empordà, de forma que quan es va donar conformitat el text refós del POUM el 21 de desembre del 2006 ja havia entrat en vigor i eren d'aplicació les seves determinacions.
El Pla Director Territorial de l'Empordà, planejament superior, determina que el creixement conjunt entre Mont-ras i Palafrugell pot ser de 4500 habitatges nous fins al 2026, mentre que el nou POUM proposava un creixement desmesurat de 5306 habitatges nous (només a Palafrugell) d'aquí al 2018.

3r.- Derivat del primer punt, vulneració el principi de desenvolupament urbanístic sostenible, al no haver analitzat i avaluat diverses solucions i models de desenvolupament urbanístic, incorporant, fins i tot, la possibilitat del creixement urbanístic zero. Al no haver avaluat ambientalment de forma suficient el nou POUM, es vulnera aquest principi.

4t.- Falta de justificació i d’avaluació de les necessitats de sanejament dels nous cabals d'aigües residuals que es generaran i insuficiència de la EDAR de Palamós -Mont-ras que actualment depura les aigües. També la falta d'anàlisi i consideració de les necessitats de nous cabals d'aigua potable, necessitats energètiques, de volum de residus sòlids urbans i dels impactes de l'increment de les emissions de CO2.
La sentència estima aquest motiu d'impugnació ja que s'han de tenir en compte els importants efectes que aquesta falta de previsió comportarà, donat l'important creixement urbà que el nou POUM plantejava.
 
5è.- La sentència accepta la impugnació i deixa sense efecte els següents convenis signats per l'Ajuntament i diversos interessos privats: El conveni no1, de 19 de maig de 2005 que pactava la classificació com a sòl urbà el sol no urbanitzables de les parcel·les 56 i 57 del polígon 10, costat oest, del carrer Sard de Calella.
El conveni no2, de 23 de maig del 2006, que classifica un sòl no urbanitzable com a urbanitzable en la fitxa del SuD 1.7 a/b Casal - Bruguerol Est, i que permetria la implantació de 345 habitatges nous. El conveni no4, que classificava de sòl no urbanitzables com a urbà amb la indicació de cessió d'un 10% d'aprofitament urbanístic amb compensació econòmica a l'Ajuntament de 80.000 euros en el PA 3.4. per la construcció d'un Hotel a la Farena.

La cronologia

L'any 2004 va començar el tràmit de revisió del Pla d'Ordenació urbanística Municipal (POUM) de Palafrugell, l'estiu del 2005 es va aprovar inicialment i es va posar a exposició pública. S’hi van presentar més de 600 al·legacions. La tardor del 2006 la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona va aprovar definitivament l'esmentat pla i es donà conformitat al Text Refós.

El maig de 2007 les associacions Salvem el Crit-Arítjol van presentar un recurs d’alçada davant el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

Davant el silenci d’aquest Departament i el seu Conseller, el desembre del 2009 es va presentar Contenciós Administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per part d’Arítjol – Salvem el Crit. Les proves que es van presentar es basaven en un Informe tècnic ambiental (per a l’avaluació del POUM sobre sòls de valor agrícola i agronòmic i els connectors ecològics i de valor natural), una Prova Pericial practicada per un perit arquitecte i una prova pericial practicada per un perit Enginyer Forestal. Tots tres informes es van mostrar favorables als arguments de les entitats ecologistes.

El febrer de 2011, l’advocat d’Arítjol – Salvem el Crit va presentar el document de Conclusions a la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
El passat 30 de setembre la Secció Tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar sentència (no 731/2011) sobre el recurs formulat per les associacions ecologistes Aritjol i Salvem el Crit contra els acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona (de 2 d'octubre i 21 de desembre del 2006) que aprovaven el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Palafrugell (POUM).

La Comissió d’Urbanisme, aprovació i legalització d’irregularitats i sentències sense executar
Ja és prou greu que la Comissió d'Urbanisme aprova planejaments urbanístics que no s'ajusten a la planificació territorial. Com demostra de nou l'anul·lació del POUM de Palafrugell, la comissió no aplica les normatives vigents i som les entitats que hem de reclamar per la via judicial el compliment d'aquestes. Un exemple són les sentències de 25 de març i 21 d'abril de 2009 de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·lant la requalificació com urbana d’un sector de la Vall de Santa Creu efectuada pel POUM del Port de la Selva. Així es planteja la pregunta: per què serveix la Comissió d'Urbanisme?

L'edició digital del Diari el Punt es fa ressò de les irregularitats urbanístiques de Palafrugell

Aquesta és la notícia que publicava l'edició digital del Diari el Punt el passat 29 d'octubre, fent-se ressò de la sentència del TSJC que anul·la l'actual POUM de Palafrugell i la roda de premsa que les entitats ecologistes van realitzar de forma conjunta el dia anterior:


Les entitats ecologistes volen canvis en la Comissió d'Urbanisme de Girona

Demanen destitucions pel seguit d'actuacions tombades per la justícia, com ara el POUM de Palafrugell i la zona industrial de Roses

També reclamen tenir-hi veu

Schmitt (Iaeden), Costa, De Ribot i Ball-llosera (Naturalistes de Girona), asseguts, ahir Foto: E.A.


Quatre entitats ecologistes de la demarcació (Arítjol-Salvem el Crit, Iaeden, Salvem l'Empordà i l'Associació Naturalistes de Girona) van exigir ahir canvis en la composició i la manera de procedir de la Comissió d'Urbanisme de Girona (CUG), arran de l'anul·lació judicial del pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Palafrugell. Els ecologistes van afegir la sentència del TSJC al seguit de projectes que van rebre el vistiplau de l'òrgan i han acabat tombats per la justícia, com ara l'abocador de Vacamorta, la zona industrial de Roses i la subestació elèctrica de Fonteta.

Per l'advocat Eduard de Ribot, l'acumulació d'irregularitats ambientals observades pels tribunals proven que “la CUG no controla, ni és transparent ni fiable”. Tampoc és “plural” per les associacions ecologistes, que posen l'èmfasi que fora dels representants institucionals, “ningú hi representa la visió del creixement territorial sostenible”.

És per aquests motius que Ribot i els representants de les entitats van reclamar tenir-hi veu i canvis “en els criteris tècnics que s'apliquen per aprovar els planejaments”. D'altra banda, vistes les sentències, insten la Generalitat a “depurar responsabilitats” i “anul·lar planejaments, en el cas que hagin estat executats”.

El Diari el Punt es fa ressò de les irregularitats urbanístiques de Palafrugell

Aquesta era la notícia publicada per aquest diari el passat dia 28 d'octubre:El Tribunal Superior declara nul de ple dret el pla general de Palafrugell

Ho raona pel tràmit ambiental, el pla de l'Empordà i l'aigua

La Generalitat i l'Ajuntament ja han presentat recursos de cassació al Suprem

La vila de Palafrugell des de dalt la torre de guaita de Sant Sebastià. Foto: A.V.


El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha declarat nul de ple dret el pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Palafrugell, segons va fer públic l'alcalde, Juli Fernández, en el ple municipal d'ahir a la nit. Fernández va explicar que el tribunal justifica l'anul·lació del pla general amb tres aspectes. El primer, l'incompliment de la tramitació d'avaluació ambiental, ja que és insuficient. El segon, la vulneració del principi de coherència, ja que no s'ajusta al pla director territorial de l'Empordà. I el tercer, la no-justificació de la suficiència d'abastament d'aigua i de la capacitat de l'estació depuradora pel creixement previst.

L'alcalde, però, ja va deixar clar en el mateix ple que l'Ajuntament, com també ha fet la Generalitat, ja que la sentència va contra l'aprovació definitiva d'Urbanisme, han interposat cadascun un recurs de cassació contra l'esmenta sentència al Tribunal Suprem.

TVE3 comarques es fa ressò de les irregularitats urbanístiques de Palafrugell

El passat dia 28 d'octubre TVE 3 comarques va dedicar una notícia a fer-se ressò de les irregularitats urbanístiques del POUM de Palafrugell el qual, segons una sentència judicial, ha quedat anul·lat i per tant NO es pot tirar endavant.

Des de Salvem el Crit-Arítjol hem denunciat llargament aquestes irregularitats des dels darrers anys i ens alegrem que la sentència hagi tingut en compte criteris ambientals, de creixement sostenible i de manca de compliment del Pla Director, entre d'altres.

Enllaç permanent al vídeo de la notícia fent click aquí

Barques a Sa Tuna, ocupant l' espai públic

A l' estiu fan nosa sobre la sorra, ocupant un espai que haurien d'aprofitar els banyistes que ja no saben on posar les tovalloles en una cala tan petita... a l' hivern, estan apilades de qualsevol manera pels carrers del poble. Una mala imatge que es podria evitar si els propietaris se les emportessin cap a casa.  Esperem que l' Ajuntament, a qui ja hem avisat, faci retirar dels carrers aquestes barques i altres andròmines.dimecres, 12 d’octubre del 2011

trobat un niu de tortuges marines a Malgrat de Mar

Una trentena de tortugues marines com aquesta han nascut al llarg dels dies 2 i 3 d'octubre a la platja de Malgrat de Mar. Es tracta, sens dubte, d'un fet poc habitual a la costa del Mediterrani espanyol, però que durant la nit de dissabte un veí del municipi va poder captar amb la seva càmera de vídeo. Són imatges que potser no es podran tornar a veure fins d'aquí a uns anys.

Dani Fontrodona ha explicat a malgratconfidencial.cat que en adonar-se'n dels fets de seguida ho va posar en coneixement de la Policia Local, qui va avisar a tècnics especialitzats perquè prenguessin les mesures corresponents i vetllar per la seguretat d'aquesta espècie.

De moment, una trentena de tortugues marines ja han sortit dels seus ous. Un fet que es pot seguir repetint almenys una setmana més.

Tècnics del CRAM són els encarregats de custodiar el nius i tornar les tortugues al mar.

Dia Mundial de les Aus

El passat dia 1 d'Octubre el dia Mundial de les Aus. Per celebrar-ho es van fer diferents actes arreu del territori: anellament, exhibicions...

Tan debò cada any aquesta diada es vegi recolzada amb la millora de la gestió en la conservació d'aquests animals!!Links diferents actes:

Delta Llobregat
Santa Eulàlia
Delta de l'Ebre
Amposta
Segarra
Gavarres

dimarts, 11 d’octubre del 2011

un dolç museu amb esperit ecològic

Bona iniciativa la del Museu de la Confitura de Torrent, el qual a més de fomentar el comerç just i lliure de transgènics compta amb mesures com donar els productes en envasos de paper i cartró i recuperar els envasos de vidre dels pots de mermalada i confitura que es venen al Museu (per cada 5 envasos buits que els hi portes te'n regalen un de ple!).

També proposen alternatives per reutlitzar els pots de vidre com fer costurers, fanalets, guardioles...

Una visita d'allò més recomenable a aquest peculiar Museu que a més és d'entrada lliure!

dimecres, 28 de setembre del 2011

Contradictoriament, encara existeix el Pla

Malgrat suprimissin la limitació dels 80 km/h que reduïa els nivells de NO2 i PM10 (principals contaminants de l'aire que provenen principalment dels tubs d'escapament dels vehícles).

Malgrat suprimissin el departament de medi ambient com a una de les primeres mesures de retallades.

Malgrat no estiguin millorant una alternativa de transport públic eficient i de qualitat o l'implantació de vehicles que funcionin amb energies alternatives...

MALGRAT TOT, encara existeix un Pla de Millora 2011-2015 de qualitat de l'aire!

En l'anterior govern de la Generalitat el Pla 2008-2011 constava de més de 70 mesures per millorar la qualitat de l'aire de Barcelona.

Serà curiós veure quines propostes plantegen aquests nous governants, que ja han demostrat lo sensibilitzats i respectuosos que són en els pocs mesos que porten en el Govern de la Generalitat.

Aquest és l'enllaç al nou Pla (presentació de diapositives)


dimecres, 21 de setembre del 2011

Ruta en caiac o senderisme a Llafranc

RUTA EN CAIAC o SENDERISME  i ACCIÓ AMBIENTAL a LLAFRANC 

SORTIDA GRATUÏTA
DISSABTE 24 DE SETEMBRE DE 2011
HORA DE TROBADA: 10 h
Lloc de trobada: Oficina de Turisme de Llafranc
Places limitades
Sensibilitzats amb la conservació dels valors dels nostres espais naturals, el pròxim dia 24 de setembre, TOURIST SERVICE i GIROGUIES juntament amb L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS CIPSELE DE LLAFRANC organitzen una excursió de senderisme o una ruta en caiac per tal de fer una recollida de deixalles tant per mar com per terra pels entorns de Llafranc.


Durant l’excursió recollirem la brossa, deixalles, plantes invasores, etc. que veiem, per tal de que quedi com hauria d’estar en el seu estat natural autòcton.

L’activitat es durà a terme durant el matí. Durarà unes 3h.
És gratuïta !! Només cal inscriure's
DESPRÉS DE LA RECOLLIDA HI HAURÀ UN REFRIGERI PER A TOTES I TOTS ELS PARTICIPANTS PER GENTILESA DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS CIPSELE DE LLAFRANC
Que s'ha de portar per la sortida de senderisme:
Una motxilla per anar posant les deixalles, i si teniu guants de jardineria o similar també. Nosaltres us proporcionarem una bossa d’escombraries per posar dins la motxilla i anar dipositant el que recollim. Cal portar roba còmode i calçat adient per fer senderisme.
Que s'ha de portar per la sortida en caiac:
Si disposeu de caiac propi millor, sinó l'empresa  ofereix gratuïtament i per ordre d'inscripció caiacs, armilles i pales per a unes 20 persones.
Inscripcions senderisme:
Giroguies: Tel 972 30 38 86  o info@giroguies.com

Inscripcions caiac:
Tourist Service Llafranc: 972 30 17 48

e-mail: Info - Giroguies
Tel. 972303886, 636490830
Horari d'oficina de 9 a 14h de dilluns a divendres"Costa Brava en hora punta"

Nou video de 8 minuts de duració on es mostra el litoral de la Costa Brava en hora punta un dia d'agost de 2010 -totalment vident enguany-.

Des de Salvem el Crit-Arítjol estem treballant per intentar recuperar les cales i zones de bany d'aquest tall paisatgístic de la Costa Brava, el qual en l'època estival es converteix en un lloc ple d'embarcacions on els banyistes amb prou feines poden gaudir d'un bany privilegiat o fer snorkel i anar en caiac es converteix en un repte per a la pròpia seguretat.

Alhora, els camps de boies tan propers a les platges han de començar a aplicar la nova normativa de la Generalitat per tal d'intentar preservar els fons marins on encara queden praderies de Posidonia Oceànica.

La Costa Brava en hora punta from Salvem el Crit - Aritjol on Vimeo.

dissabte, 27 d’agost del 2011

Parlem de la situació de la Posidònia a TV Costa Brava

Begur / Palafrugell. Salvem el Crit-Arítjol denúncia la degradació que està patint el fons marí de la costa de Begur i Palafrugell. Aquestes franges del litoral conformen un dels elements paisatgístics més representatius de la Costa Brava i els morts, els ancoratges i les cadenes que hi ha a les cales només col·laboren a la seva destrucció. Les imatges enregistrades pel càmera Ramon Casabayó han estat cedides per les Associacions Salvem el Crit i Arítjol.voluntariat per netejar Castell-Cap Roig


dilluns, 22 d’agost del 2011

Camps Boies Begur Palafrugell Agost 2011


Camps Boies Begur Palafrugell Agost 2011 from Salvem el Crit - Aritjol on Vimeo.

Imatges submarines preses l'agost de 2011 en els fons dels camps de boies de Begur i Palafrugell. Mostra de la deixadesa dels concesionaris i dels governs locals, del poc respecte que aquest tenen pel nostre fons marí i especialment pels boscos de Posidònia. Morts, cadenes i ancores segueixen, un estiu més, destrossant els darrers boscos i clapes que ens queden d'aquesta important espècie protegida. 

RIP Posidònia

RESCAT IMMEDIAT POSIDÒNIAmés informació sobre les reivindicacions clicant aquí

un altre enllaç sobre el tema

dimarts, 16 d’agost del 2011

transectes d'aiguafreda

El projecte Silmar, encarregat de vigilar l'estat dels fons marins del litoral espanyol, disposa al seu web de la possibilitat de consultar les cartografies submarines dels diferents transectes de la costa.

Apareix la biodiversitat de la zona consultada i les principals pressions i amenaces.

En aquí deixem l'enllaç del transecte d'Aiguafreda, cala que ja fa algunes setmanes va aparèixer al telenotícies per la forta pressió que rep la comunitat marina per part de les boies.

Posidònia, més que una planta

Una vegada més, la premsa es fa també ressò de l'importància de preservar les praderies de Posidònia a les nostres platges i als nostres fons marins.

Malgrat la "molèstia" que pugui resultar l'acumulació de posidònia morta a les platges per al sector turístic, aquest fet fa que es freni la regressió de les platges ja que ajuda a fixar la sorra. Alhora, la seva descomposició acaba generant vida, amb l'aparició de moltes plantes d'àmbit marí que d'altra forma dificilment arrelarien.

A Formentera resolen el problema retirant durant la temporada d'estiu les muntanyes de fullaraca de les platges més turístiques, però tornant-les a recol·locar a partir de setembre, una solució senzilla i eficient de la que potser en podrien pendre nota a Cataunya.

Aquesta és la notícia que publicava el diari ARA en la seva edició digital del passat 03/08/2011

Les demandes del sector turístic duen a retirar de les platges la posidònia, planta necessària per al litoral

Posidònia, més que una planta


Sembla una alga, però no ho és. La posidònia és una planta del fons marí, una de les tres més típiques del mar Mediterrani, que molts banyistes assidus de platges verges, especialment de les illes Balears, coneixen bé. Aquesta espècie, també coneguda com a alga dels vidriers -perquè es feien servir les fulles mortes per embalar objectes delicats-, és fonamental per l'ecosistema del nostre litoral, on és la planta marina més comuna.

dissabte, 13 d’agost del 2011

Burricletes, un altre exemple de què una mobilitat sostenible és possible

Tot el meu recolzament i admiració una vegada més a iniciatives tan bones com "les burricletes", una forma de fer turisme de forma sana, divertida i ecològica.

Es tracta d'unes bicicletes elèctriques de lloguer que porten els cabassos semblants als que duien els rucs i que permeten fer diferents rutes de turisme pels camins de les Gavarres. Cada bici incorpora un GPS.

Aquesta és la notícia del Diari de Girona i el reportatge que ha aparegut avui al telenotícies de tve3.


´Burricletes´ al Pla de l´Estany i les Gavarres

Una empresa lloga bicicletes elèctriques dotades d'una audioguia i un GPS per fer rutes rurals

Usuaris de la bicicleta elèctrica Burricleta, extreta del web de l'empresa.
 diari de girona


GIRONA | DDG
El Pla de l'Estany i les Gavarres disposen, des d'aquest mes d'abril, d'un servei de lloguer de bicicletes elèctriques dotades d'un GPS per fer rutes de turisme rural. Es tracta de les "Burricletes", un projecte creat per dos emprenedors catalans, Joan Sales i Regina Casas, que facilita l'accés a llocs on no es pot arribar amb cotxe.
A més del GPS programat amb recorreguts predissenyats, les bicicletes elèctriques es lloguen conjuntament amb una audioguia que permet conèixer els elements d'interès per on es circula -com ara llegendes, els trets més destacats de la cultura, la història, la fauna o la flora de la zona.
La "Burricleta" és de color negre, presenta un disseny retro i disposa d'unes sàrries com les que portaven els rucs catalans, justament per recordar els antics transports de muntanya.
Els llocs per llogar aquest mitjà de transport són els Centres Burricleta, creats amb aquesta finalitat, i al Punts Burricleta, situats en espais turístics interessats en oferir aquestes bicicletes per als seus clients. Pel que fa als centres, hi ha el del Pla de l'Estany, situat a la carretera de Figueres al terme municipal de Banyoles; i el de les Gavarres, a Can Mias de Cassà de la Selva. De Punts Burricleta, a les comarques de Girona se'n troben a Sant Hilari Sacalm -en un restaurant que es troba a la plaça Doctor Robert-; ja que la resta de punts són a la demarcació de Barcelona, a Tavertet, Rupit, Vic i Sant Julià de Vilatorta.
Els creadors de la "Burricleta" en destaquen diferents avantatges, que van més enllà de la possibilitat de fer un tipus de turisme sostenible amb el medi ambient i sense haver de fer esforços. Els empresaris també afirmen que l'ús de la seva bicicleta elèctrica incrementa l'autoestima i la confiança en un mateix, ja que permet assolir fites de les que no es veien capaços físicament.

Sortides familiars
A més a més, assenyalen que la "Burricleta" fomenta la comunicació familiar perquè permet compartir aficions i passar els dies festius junts, gaudint de la natura. Sobre aquesta qüestió, Joan Sales explica que "hi ha aficionats a la mountain bike que vénen per compartir la seva afició amb tota la família. Ells porten la seva bicicleta i lloguen "burricletes" per a les altres persones que abans no podien acompanyar-los". Els preus del lloguer oscil·len entre els 25 euros per mig dia i els 75 de tres dies.

Notícia de tve 3 clicant aquí

dijous, 11 d’agost del 2011

xarxa social interessant

Ara que estan tan de moda les xarxes socials us deixo amb l'enllaç d'una que he descobert recentment i que considero útil i interessant: BECOBOOK.

Es tracta d'una xarxa social dedicada exclussivament a Medi Ambient, on hi apareixen notícies sobre el tema, cursos, xerrades, forums, màsters, i grups dedicats a diferents facetes del medi ambient.

Aquesta és l'adreça: http://www.becobook.com/

Fong menja plàstics

Potser algun dia els fongs ens ajudaran a degradar els plàstics que en l'actualitat triguen milions d'anys en descomposar-se. Fins que arribi aquest moment, sempre cal que utilitzem el mínim de plàstic possible en el nostre dia a dia.

Us deixo amb la curiosa notícia publicada al web "ECOTICIAS.com"

Descubren un hongo que descompone el plástico
Un grupo de estudiantes de Bioquímica de Yale (Estados Unidos) han descubierto un hongo, llamado Pestalotiopsis microspora, que puede descomponer o degradar el plástico. Según los expertos, este hallazgo puede ser un "gran avance" para el sector del reciclaje.
Enviado por: ECOticias.com / Red / Agencias, 10/08/2011, 18:02 h | (627) veces leída

Los alumnos Pria Anand, Jeffrey Huang y Jonathan Russell realizaban un estudio en la amazonía ecuatoriana recolectando organismos endofitos (hongos o bacterias que viven al menos parte de su vida en simbiosis en los tejidos de las plantas sin causar enfermedad) cuando encontraron esta especie.
  
Tras el hallazgo, publicado en 'Applied and Environmental Microbiology', Anand decidió investigar si los endofitos que había recogido registraban actividad biológica en presencia del plástico, mientras que Huang investigó la capacidad de los organismos para romper enlaces químicos. De esta manera logró identificar las enzimas más eficientes en la descomposición de poliuretano, un plástico utilizado ampliamente en la elaboración de fibras sintéticas, piezas para aparatos electrónicos y espumas para aislamiento térmico.
  
Según ha señalado Russell, un día observó que parte del plástico en uno de los llamados platos de Petri (utilizados para cultivos en el laboratorio) había desaparecido. Lo que los estudiantes habían descubierto es que el Pestalotiopsis microspora puede degradar este material.
  
En este sentido, los expertos señalan que "varias especies de hongos pueden descomponer plástico al menos parcialmente, pero Pestalotiopsis es el único que puede hacerlo sin presencia de oxígeno", algo que consideran "fundamental" para futuras aplicaciones en vertederos.

FUTURO PARA EL SECTOR DEL RECICLAJE
  
Los alumnos de Yale han señalado que este descubrimiento puede suponer "un gran avance" para el sector del reciclaje y que objetos, como las bolsas de plástico, "que tardan años en descomponerse" podrían tener "una vida más corta" gracias este hongo.
  
Sin embargo, han apuntado que transformar un hallazgo de laboratorio en una herramienta de escala industrial "puede ser un largo proceso". Al respecto, Russell ha advertido que el descubrimiento "no es una solución mágica, sino un paso modesto hacia una meta importante".
ECOticias.com – ep

...seguim dient No a la MAT


No podem permetre que en benefici de les grans corporacions s'acabi el tram que falta de la línia de Molt Alta Tensió (MAT) de 400.000V de Bescanó a la Jonquera. S'ha presentat ja el pla d’obres de Santa Llogaia a La Jonquera i poden començar les obres i s'ha aprovat la declaració d’impacte ambiental del tram Bescanó a Santa Llogaia d'Alguema.

Centenars de persones ja estan afectades per les expropiacions i per la proximitat de la MAT als seus habitatges que ja afecta la seva salut. L'Estat Espanyol i l'Estat Francès donats de la mà amb la Generalitat de Catalunya continuen tirant endavant el projecte en benefici de les grans corporacions com Red Electrica Española i EDF, justificant la infraestructura que alimentarà altres projectes monstruosos com el Tren d'Alta Velocitat (AVE) i els parcs eòlics previstos a l'Empordà. La compra d'excedent de producció d'electricitat de les centrals nuclears franceses només beneficia als de sempre, grans corporacions i politics, i atempta a la salut de les persones i del medi natural.
Malgrat la oposició de milers de persones i la lluita, que des de fa tants anys, fan persones, pobles i associacions, la màfia política vol acabar d'implantar la monstruosa línia de la MAT.


Per aquests motius, ara més que mai, oposem-nos al projecte i cridem entre totes NO A LA MAT, NI AQUÍ NI ENLLOC!! Perquè no la necessitem i no la volem ni soterrada ni amb torres. Mostrem el nostre rebuig a les grans infraestructures com la Molt Alta Tensió (MAT) i el Tren d'Alta Velocitat (AVE).
Es convoca una gran manifestació el diumenge 4 de setembre a les 18h de la tarda a la Plaça Catalunya de GIRONA. Petites, joves i grans de les comarques de Girona diguem PROU!!!!


Feu-ne el màxim de difusió per a que siguem les més possibles per mostrar el nostre rebuig a aquestes infraestructures.


Us hi esperem a tots i totes, perquè encara hi som a temps!!!!!

SOS Posidònia

Aquí us deixo aquesta crònica del 3/24 d'ahir on denuncia la gravíssima degradació que està patint la Posidònica Oceànica a Formentera. Realment indignant, sobretot pels que coneixem bé la importància i fragilitat d'aquesta vital espècie. El que passa a la nostra Costa Brava és realment greu, però l'exemple actual de Formentera, trantant-se d'una zona protegida i d'un dels millors alguers del Mediterrani, és realment caòtic i demostra que tenim unes pèssimes administracions i que el nostre instint salvatge encara és massa fort com per permetre'ns evolucionar cap a una societat millor. SOM UNS SALVATGES !!!.

Enllaç a la notícia del Diario de Ibiza

Enllaç al video de tve 3 a la cartadiumenge, 3 de juliol del 2011

Dia lliure de bosses de plàstic!!!!

Com cada 3 de juliol, avui es celebra el dia lliure de bosses de plàstic. Una efemèride que ens ha de servir per reflexionar i ser més conscients de la necesitat de col·laborar entre tots amb petites i senzilles accions com NO utilitzar bosses de plàstic. És un acte de responsabilitat i de sensibilització cada dia més necessari en el moment que estem atravessant.

Aquí hi ha el link al manifest de la Campanya "Catalunya lliure de bosses"

divendres, 1 de juliol del 2011

Denuncien que Urbanisme “legalitza irregularitats”

Ahir dijous dia 30 de juny del 2011 membres de Salvem el Crit- Aritjol, ANG, IAEDEN Salvem l'Empordà i Eduard Ribot van realitzar una roda de premsa al Col·legi de Periodistes de Girona per denunciar el POUM de Palafrugell i les irregularitats urbanístiques que s'estan executant a l'Empordà des de fa uns anys.

Avui, un dels medis de comunicació que van assistir (el Punt i el Punt Digital) fan ressò de la notícia a les seves pàgines.


Aquesta és la publicació que podeu trobar avui a la pàgina 4 del mateix diari:

Denuncien que Urbanisme “legalitza irregularitats”

Diverses entitats ecologistes diuen que la Comissió de Girona aprova irregularitats reconegudes en sentències judicials i demanen que sigui un ens més plural i transparent

L'abocador de Vacamorta, en una imatge aèria, és una instal·lació que, segons entitats ecologistes, s'ha legalitzat amb sentencies judicials en contra. Foto: EL PUNT.


Diverses entitats ecologistes de les comarques gironines han denunciat que la Comissió d'Urbanisme de Girona “legalitza irregularitats i infraccions urbanístiques consumades”, tot i haver-hi sentències judicials en què es reconeix i es manifesta la seva il·legalitat. L'advocat Eduard de Ribot, que porta diversos litigis de les entitats ecologistes, juntament amb representants d'associacions de defensa del territori com Arítjol, Salvem el Crit, IAEDEN, Salvem l'Empordà i l'ANG, van manifestar ahir que Urbanisme aprova planejaments “absolutament desproporcionats”. Per això demanen que es deixin d'aprovar plans urbanístics que segueixen unes expectatives de creixement “desfasades”, a la vegada que alerten que s'estan legalitzant “irregularitats” i “infraccions urbanístiques consumades”. Per això demanen que es modifiqui la composició de la comissió amb l'objectiu de millorar-ne la “transparència” i proposen que s'incorporin representants de les entitats de defensa del territori.
El pla de Palafrugell
De fet, la compareixença d'ahir va ser convocada per demanar l'anul·lació del pla d'ordenació de Palafrugell, que Urbanisme va aprovar fa cinc anys, així com les requalificacions com a sol urbà de terrenys agrícoles considerats “d'alt valor”. Les entitats consideren que el POUM preveu unes dimensions de creixement “desproporcionades i injustificades”, com ara 5.306 habitatges nous en 12 anys, arribant a una població de 35.813 habitants el 2016, mentre que el 2004 en tenia 19.313. Aquestes previsions de creixement, segons les entitats, vulneren les fixades pel pla territorial director de l'Empordà. També denuncien que el POUM afecta sòls forestals i agrícoles “d'alt valor”, i que perjudica el connector natural entre els espais d'interès natural de les Gavarres i de Muntanyes de Begur.
De Ribot ha denunciat també que a Palafrugell és requalifiqui sòl després d'haver signat convenis amb particulars a canvi de diners. “No es pot planificar el territori a base de convenis amb particulars”, ha lamentat. Durant l'elaboració del nou POUM es van signar divuit convenis entre particulars i l'Ajuntament. D'aquests, set van ser firmats prèviament i durant la tramitació del planejament, i onze van ser signats a posteriori, de manera que, segons l'advocat, no van estar a exposició pública.
Actualment encara hi ha pendent de conèixer la posició del TSJC en relació amb el contenciós que Arítjol i Salvem el Crit va presentar el desembre del 2009 contra el POUM.

LA XIFRA


35.813
habitants
preveu el nou POUM de Palafrugell per al 2016, amb una taxa de creixement mig anual del 6,45%.

LA XIFRA


18
convenis urbanístics
entre l'Ajuntament i particulars s'han signat durant la tramitació del POUM i ‘a posteriori'.

LA FRASE


Es legalitzen irregularitats i infraccions urbanístiques consumades
Eduard de Ribot
ADVOCAT

Plans especials ‘versus' sentències judicials


Les entitats ecologistes van citar diferents exemples per sustentar la denúncia contra la legalització d'irregularitats a partir dels fets consumats. Van recordar que a Roses, la comissió d'Urbanisme no va respectar una sentència que anul·lava la requalificació d'una zona de “valor natural” o a Palau de Santa Eulàlia, on diuen que no es va fer cas a una resolució del DPTOP que ordenava l'enderrocament de dues naus. També van referir-se a dues sentències judicials que anul·laven l'autorització de la instal·lació de l'abocador de Vacamorta, que ha estat legalitzat amb l'aprovació d'un pla especial. I també el cas de la subestació elèctrica de Fonteta, amb tres sentències dictades pel TSJC declarant la nul·litat de l'autorització i amb l'ordre judicial d'enderroc. Els ecologistes lamenten que ha estat legalitzada amb l'aprovació d'un altre pla especial.
Darrera actualització ( Divendres, 1 de juliol del 2011 02:48 )
Publicat a

Comentaris

Maria Busquets (Palamós)
Que dificil que ho tenen aquests que reclamen seny, ja es va veure el poc cas que van fer els nostres polítics de les sàvies recomanacions extretes dels famosos DEBATS DE LA COSTA BRAVA. Tractar amb polítics és picar ferro fred, per norma general, avui dia la prioritat per molts dels polítics que entren al govern són els interessos privats seus o dels seus amics. La política ja no pot caure més baix, és per aquest motiu que cada vegada voten menys ciutadans. No queda més remei que apostar per una Democracia Real y uns presupostos realment participatius, participació ciutadana en la gestió dels ajuntaments i que cada ciutadà decideixi en quines àrees o projectes invertir els seus impostos. La comisió d'urbanisme, com tantes altres administracións, estan realment lluny de ser un organ transparent i democràtic. En fi, així ens va.

Xerrada debat POUM

Avui dia 1 de Juliol a les 20h es realitzarà una xerrada debat sobre el POUM de Palafrugell a l'Ateneu (C/Ample cantonada c/Font). La realitzaran en Raimon Costa i la Laura Guerrero, membres de Salvem el Crit-Aritjol.

Us hi esperem!

dimarts, 28 de juny del 2011

Avís sobre la degradació dels fons marins a Aiguablava

 El passat dilluns 27 de juny TVE3 es feia ressò del mal estat en que es troba els fons marins de la cala d'Aiguablava  a Begur, fruit d'un estudi del projecte Silmar de la Fundació Mar.


Per veure el video de la notícia cliqueu aquí

dilluns, 20 de juny del 2011

El pueblo unido jamás será vencido

Impressionants les manifestacions que es van celebrar ahir 19J a tot l'Estat, imatges que a mi personalment m'emocionen i em donen més força quan veig com gent de totes les edats i de tots els àmbits s'uneixen per fer un front comú i alçar tots la veu a una, a més de forma totalment cívica i pacífica. Aquí van alguns dels lemes que es van poder llegir ahir:

1. "No somos antisistema, el sistema es anti-nosotros"

2. "Me sobra mes a final de sueldo"

3. "No hay pan para tanto chorizo"

4. "¿Dónde está la izquierda? al fondo, de la derecha".

5. "Si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir".

6. "Se alquila esclavo económico"

7. "Se puede acampar para ver a Justin Bieber pero no para defender
nuestros derechos"

8. "Error 404: Democracia not found"

9. "Error de sistema. Reinicie, por favor"

10. "Esto no es una cuestión de izquierda contra derechas, es de los
de abajo contra los de arriba"

11. "Vivimos en un país donde licenciados están en paro, el presidente
de nuestro gobierno no sabe inglés...y la oposición tampoco"

12. "Mis sueños no caben en tus urnas"

13. "Políticos: somos vuestros jefes y os estamos haciendo un ERE"

14. "Nos mean y dicen que llueve! "

15. "No falta el dinero. Sobran ladrones"

16. "¿Qué tal os va por España"?- Pues no nos podemos quejar. O sea,
que bien ¿no?- no, que no nos podemos quejar."

17. "No es una crisis, es una estafa"

18. "No apagues la televisión... Podrías pensar"

19. "!!Tengo una carrera y como mortadela!!"

20. "Manos arriba, esto es un contrato"

21. "Ni cara A, ni cara B, queremos cambiar de disco"

22. "Rebeldes sin casa"

23. "Democracia, me gustas porque estás como ausente"

24. "Nosotros buscamos razones, ellos victorias"

25. "Cuando los de abajo se mueven, los de arriba se tambalean"


dijous, 16 de juny del 2011

ESPAÑISTÁN

Boníssim video de pocs minuts que explica l'origen de la crisis econòmica. L'hauria de veure tothom, llàstima que sempre l'acabem veient els que ja estem conscienciats...dimecres, 15 de juny del 2011

Els sentinelles de la costa

Aquest video va ser emés pel programa Thalassa de TV3 el passat 22 d'octubre. En ella surt gent com l'Eulàlia, en Toni, en Jordi, en Josep Maria, en Raimon, en Joan i la Llum...gent que vetlla per preservar el medi ambient i protegir-lo, malgrat totes les trabes que els hi posi l'AdministracióPOUM

Com ens afecta el POUM?

El POUM és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Un POUM ha de  regular el desenvolupament urbanístic d'un municipi en base a uns estudis previs per tal de què signifiquin millores REALS per a la població, per tant ha de tenir en compte criteris forestals, agrícoles, de creixement poblacional i seguir unes polítiques de sostenibilitat adients per tal que la població afectada pugui assumir les directrius del Pla amb capacitat de fer-hi  front (és a dir, podrà absorbir l’augment d’aigües residuals, de residus, de població nouvinguda, etc).

Per què no és així en el cas de Palafrugell?

L’any 2004 s’inicià el tràmit de revisió del POUM de Palafrugell. L’estiu de 2005 es presentaren més de 600 al·legacions a aquest nou POUM, i el maig de 2007 les associacions Salvem el Crit-Arítjol presentaren un recurs d’alçada davant el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.
Davant el silenci d’ aquest Departament i el seu Conseller, el desembre del 2009 es presenta Contenciós Administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per part d’ Arítjol – Salvem el Crit. Les proves que es van presentar es basaven en un Informe tècnic ambiental (per a l’avaluació del POUM sobre sòls de valor agrícola i agronòmic i els connectors ecològics i de valor natural), una Prova Pericial practicada per un perit arquitecte i una prova pericial practicada per un perit Enginyer Forestal. Tots tres informes es van mostrar favorables als nostres arguments. Finalment, el febrer 2011, l’ advocat d’ Arítjol – Salvem el Crit va presentar el document de Conclusions a la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Aquestes proves demostren que, en el cas de Palafrugell, el POUM no s’ha fet pel bé del municipi, sinó què és un Pla que preveu unes dimensions de creixement urbanístic desproporcionades i injustificades, en base a unes previsions de creixement poblacional errònies.  Com exemple, el Pla preveu un increment de població de 12.500 habitants en 12 anys, respecte d’ una població preexistent de 19.313 habitants l’ any 2004, que significaria arribar a una població de 35.813 habitants el 2016. El POUM incrementa en 5306 habitatges nous en el plaç de 12 anys.
Aquestes previsions desproporcionades i injustificades de creixement urbanístic vulneren les fixades pel Pla Territorial Director Urbanístic de l’Empordà (superior jeràrquic al POUM), que permet 5850 habitatges nous en 22 anys, Palafrugell i Mont-Ras junts. Aquest POUM no va efectuar adientment el procediment d’avaluació ambiental i com a resultat es presenta una insuficient documentació ambiental. El POUM afecta sòls forestals i agrícoles d’alt valor, contradient les Lleis d’orientació agrària i d'urbanisme conforme les quals s’ha de respectar el principi de desenvolupament urbanístic i preservar els sòls amb valors naturals, forestals, agrícoles, culturals i paisatgístics. La requalificació d’aquests sòls agrícoles i forestals d’especial interès afecten el valor del connector natural d’aquests espais entre l’Espai d’Interès Natural (EIN) de les Gavarres i l’EIN Muntanyes de Begur. El POUM no va efectuar estudis previs sobre la demanda de sòls industrials i per tant hi ha una mancança de justificació al POUM dels 3 nous sectors de sòl industrial ja que en la data d’inici de la tramitació del Pla hi havia un 20% del sòl industrial desocupat, situació que es manté en l’actualitat. L’elaboració del POUM va estar sotmesa i desviada cap als interessos dels propietaris del sòl i contrari als interessos generals de la població. Així ho demostra la signatura de nombrosos convenis signats prèvia, durant i posterioment a l’aprovació del pla.
Convenis, tots ells, que mostren com es sacrifica i desvirtua l’ interès general, i com es reclassifiquen terrenys – la major part passant de sòl no urbanitzable a urbà directe – sense tenir en compte el veritable interès general, forçant el pla director costaner, contra el lliurament de quantitats econòmiques i sacrificant els valors ambientals, naturals i paisatgístics presents a les diferents àrees. O bé, excepcionant les previsions de reserves d’ HPO als sectors.
En definitiva, el POUM de Palafrugell NO respon a uns interessos de millora pel municipi sinó que respon a una especulació urbanística per enriquir constructores i empresaris sense tenir en compte tots els perjudicis que això suposarà per la població, fent-ho de forma opaca, il·legal i injustificada, i tindrà unes conseqüències d’empitjorament del medi natural, urbà, agrari i forestal de tot el municipi.

Què demanem?

ANUL·LAR: L’aprovació definitiva del POUM de Palafrugell per raó de no haver-se sotmés el Planejament al complet tràmit d’avaluació ambiental
ANUL·LAR: El POUM,  atesa la insuficient documentació ambiental que l’integra
ANUL·LAR: L’aprovació del POUM per vulnerar en forma frontal i manifesta la directriu fixada als articles 9 i 13 de la llei d’ Urbanisme, que ordena respectar el principi de desenvolupament urbanístic sostenible i de preservar els sòls amb valors Naturals, Forestals, Agrícoles i Paisatgístics
ANUL·LAR: El POUM per la infracció de les determinacions del Pla Territorial Director de l’Empordà, tot condemnant a l’Administració demandada a ajustar els increments de població previstos al POUM als límits fixats al Pla Territorial Director de l’Empordà
ANUL·LAR: Les reclassificacions que afecten sòls agrícoles d’alt valor previstes al POUM, reconeguts en l’Avaluació Ambiental i en els estudis sobre sòls de valor agrícola del propi Departament de Política Territorial
ANUL·LAR: El POUM i ordenar la retroacció de les actuacions exigint la justificació i l’avaluació de les noves necessitats del sistema de sanejament i dels nous cabdals d’aigües residuals que es generaran
ANUL·LAR: Les reclassificacions directes de sòl no urbanitzable a sòl urbà previstes pel POUM en relació a terrenys de Calella de Palafrugell
ORDENAR:  la classificació com a sòl no urbanitzable del terrenys que configuren el connector Gavarres-muntanyes de Begur
REDUIR: els 3 nous sectors industrials i d’activitats econòmiques, condemnant a realitzar un estudi de justificació de la necessitat de nou sòl industrial per a la població


dissabte, 4 de juny del 2011

JO TAMBÉ SÓC UN "INDIGNAT"

El meu total recolzament als indignats. Jo també sóc un d'ells.

Estic indignada.

Indignada què es facin ajudes als bancs (què són els que han provacat la puta crisis) però s'escanyi a les famílies.
Indignada què només es facin retallades en matèries socials: en educació, en sanitat, en ciència i investigació, en la llei de la dependència, en el subsidi per l'atur, en l'ajuda per tenir un fill mentre els polítics no es retallen un cèntim del seu sou ni de les despesses absurdes (transports oficials, floretes de la Generalitat) ni que els matin.
Indignats que siguin una colla de corruptes i tot i això tinguin els collons de presentar-se a llistes electorals...i la gent els voti!!!
Indignada que ens facin treballar fins els 67 i ells tinguin sou vitalici una vegada hagin abandonat la política
Indignada que l'article 27 de la Constitució digui que tot espanyol tingui dret a una vivenda digne i que el Govern vetllarà perque no s'especuli i sigui tot mentira
Indignada amb la manipulació de tots els mitjans de comunicació (començant per tv3)
Indignada amb Felip Puig i els seus Gossos d'Esquadra, amb que puguin utilitzar la violència contra gent asseguda al terra de forma pacífica i lluny de tenir repressalies se'ls justifiqui
Indignada amb que els hi puguin robar les seves pertinences amb total impunitat
Indignada amb la Moncloa, la Generalitat, la falsa democràcia, l'Ajuntament i la puta mare que els va parir a tots plegats
Indignada de tantes mentires i tanta injustícia, farta de veure com els rics són cada vegada més rics i els pobrs cada vegada...

Us deixo amb el manifest dels indignats i amb unes quantes imatges què val la pena que circulin per Internet i donin la volta al món. Jo tinc amics que han rebut garrotades...coneixeu algun mosso que pugui dir el mateix?

Manifest:Propuestas


Estas son algunas de las medidas que, en cuanto ciudadanos, consideramos esenciales para la regeneración de nuestro sistema político y económico. ¡Opina sobre las mismas y propón las tuyas en el foro!

1. ELIMINACIÓN DE LOS PRIVILEGIOS DE LA CLASE POLÍTICA :

o   Control estricto del absentismo de los cargos electos en sus respectivos puestos. Sanciones específicas por dejación de funciones.

o   Supresión de los privilegios en el pago de impuestos, los años de cotización y el monto de las pensiones. Equiparación del salario de los representantes electos al salario medio español más las dietas necesarias indispensables para el ejercicio de sus funciones.
o   Eliminación de la inmunidad asociada al cargo. Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.
o   Publicación obligatoria del patrimonio de todos los cargos públicos.
o   Reducción de los cargos de libre designación.

2. CONTRA EL DESEMPLEO:
o   Reparto del trabajo fomentando las reducciones de jornada y la conciliación laboral hasta acabar con el desempleo estructural (es decir, hasta que el desempleo descienda por debajo del 5%).
o   Jubilación a los 65 y ningún aumento de la edad de jubilación hasta acabar con el desempleo juvenil.
o   Bonificaciones para aquellas empresas con menos de un 10% de contratación temporal.
o   Seguridad en el empleo: imposibilidad de despidos colectivos o por causas objetivas en las grandes empresas mientras haya beneficios, fiscalización a las grandes empresas para asegurar que no cubren con trabajadores temporales empleos que podrían ser fijos.
o   Restablecimiento del subsidio de 426€ para todos los parados de larga duración.

3. DERECHO A LA VIVIENDA:
o   Expropiación por el Estado de las viviendas construidas en stock que no se han vendido para colocarlas en el mercado en régimen de alquiler protegido.
o   Ayudas al alquiler para jóvenes y todas aquellas personas de bajos recursos.
o   Que se permita la dación en pago de las viviendas para cancelar las hipotecas.

4. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD:
o   Supresión de gastos inútiles en las Administraciones Públicas y establecimiento de un control independiente de presupuestos y gastos.
o   Contratación de personal sanitario hasta acabar con las listas de espera.
o   Contratación de profesorado para garantizar la ratio de alumnos por aula, los grupos de desdoble y los grupos de apoyo.
o   Reducción del coste de matrícula en toda la educación universitaria, equiparando el precio de los posgrados al de los grados.
o   Financiación pública de la investigación para garantizar su independencia.
o   Transporte público barato, de calidad y ecológicamente sostenible: restablecimiento de los trenes que se están sustituyendo por el AVE con los precios originarios, abaratamiento de los abonos de transporte, restricción del tráfico rodado privado en el centro de las ciudades, construcción de carriles bici.
o   Recursos sociales locales: aplicación efectiva de la Ley de Dependencia, redes de cuidadores locales municipales, servicios locales de mediación y tutelaje.

5. CONTROL DE LAS ENTIDADES BANCARIAS:
o   Prohibición de cualquier tipo de rescate o inyección de capital a entidades bancarias: aquellas entidades en dificultades deben quebrar o ser nacionalizadas para constituir una banca pública bajo control social.
o   Elevación de los impuestos a la banca de manera directamente proporcional al gasto social ocasionado por la crisis generada por su mala gestión.
o   Devolución a las arcas públicas por parte de los bancos de todo capital público aportado.
o   Prohibición de inversión de bancos españoles en paraísos fiscales.
o   Regulación de sanciones a los movimientos especulativos y a la mala praxis bancaria.

6. FISCALIDAD:
o   Aumento del tipo impositivo a las grandes fortunas y entidades bancarias.
o   Eliminación de las SICAV.
o   Recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio.
o   Control real y efectivo del fraude fiscal y de la fuga de capitales a paraísos fiscales.
o   Promoción a nivel internacional de la adopción de una tasa a las transacciones internacionales (tasa Tobin).

7. LIBERTADES CIUDADANAS Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA:
o   No al control de internet. Abolición de la Ley Sinde.
o   Protección de la libertad de información y del periodismo de investigación.
o   Referéndums obligatorios y vinculantes para las cuestiones de gran calado que modifican las condiciones de vida de los ciudadanos.
o   Referéndums obligatorios para toda introducción de medidas dictadas desde la Unión Europea.
o   Modificación de la Ley Electoral para garantizar un sistema auténticamente representativo y proporcional que no discrimine a ninguna fuerza política ni voluntad social, donde el voto en blanco y el voto nulo también tengan su representación en el legislativo.
o   Independencia del Poder Judicial: reforma de la figura del Ministerio Fiscal para garantizar su independencia, no al nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo.
o   Establecimiento de mecanismos efectivos que garanticen la democracia interna en los partidos políticos.

8. REDUCCIÓN DEL GASTO MILITAR
  
Copyright© Laura Guerrero Folch