diumenge, 30 d’octubre del 2011

sentència del TSJC contra el POUM de Palafrugell

Dossier de premsa, 28 d’octubre de 2011, presentat de forma conjunta per les entitats ecologistes Salvem el Crit-Arítjol, IAEDEN, Naturalistes Girona i Salvem l'Empordà en la roda de premsa com a reposta a la sentència del TSJC contra el POUM de Palafrugell:

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·la el POUM de Palafrugell
Les entitats ecologistes critiquen el funcionament i les decisions de la Comissió d’Urbanisme de Girona
La manca d’un procediment d’avaluació ambiental adient, la vulneració del principi de coherència amb el planejament territorial de l'Empordà i no tenir en compte el principi de desenvolupament urbanístic sostenible són els principals arguments que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha estimat per anul·lar l’aprovació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Palafrugell del 2006 per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona.
Les entitats Arítjol-Salvem el Crit, la Institució Altempordanesa per a la Defensa i l'Estudi de la Natura (IAEDEN)-Salvem l’Empordà i l’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) es feliciten per aquesta sentència i reiteren la seva denúncia pública envers la Generalitat de Catalunya, i en particular la Comissió d’Urbanisme, per permetre aprovar planejaments il·legals.
La sentència de la Secció Tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del TSJC, de passat 30 de setembre de 2011, estima parcialment el recurs interposat per Arítjol i Salvem el Crit contra els citats acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona (de 2 d’octubre i de 21 de desembre de 2006), declarant-los nuls de ple dret.

A continuació es detallen els arguments que el TSJC ha estimat del recurs per a declarar nul·la l'aprovació del POUM del 2006:

1r.- Per no haver efectuat adientment el procediment d'avaluació ambiental i la insuficient documentació ambiental, d'acord amb la Llei 9/2006, de 28 d'abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient degut a la transposició de la Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny del 2001, relativa a la avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient.
Aquesta normativa exigeix una avaluació ambiental dels plans prèvia a la informació pública del instrument amb incidència ambiental, des del 21 de juliol de 2004. El POUM, en el moment de la seva aprovació, estava sota d'aplicació de la regulació d’avaluació ambiental esmentada.
Aquesta regulació obliga a elaborar un informe de sostenibilitat ambiental, l’amplitud del qual, nivell de detall i grau d'especificació ha d'estar determinat per l’òrgan ambiental competent. Obliga també a la celebració de consultes, a l’elaboració de la memòria ambiental i a la consideració del informe de sostenibilitat ambiental, del resultat de consultes i de la memòria ambiental en la presa de decisions.

2n.- Vulneració del principi de coherència amb el planejament territorial de l'Empordà. El 20 d'octubre del 2006 es va aprovar el Pla Directora Territorial de l'Empordà, de forma que quan es va donar conformitat el text refós del POUM el 21 de desembre del 2006 ja havia entrat en vigor i eren d'aplicació les seves determinacions.
El Pla Director Territorial de l'Empordà, planejament superior, determina que el creixement conjunt entre Mont-ras i Palafrugell pot ser de 4500 habitatges nous fins al 2026, mentre que el nou POUM proposava un creixement desmesurat de 5306 habitatges nous (només a Palafrugell) d'aquí al 2018.

3r.- Derivat del primer punt, vulneració el principi de desenvolupament urbanístic sostenible, al no haver analitzat i avaluat diverses solucions i models de desenvolupament urbanístic, incorporant, fins i tot, la possibilitat del creixement urbanístic zero. Al no haver avaluat ambientalment de forma suficient el nou POUM, es vulnera aquest principi.

4t.- Falta de justificació i d’avaluació de les necessitats de sanejament dels nous cabals d'aigües residuals que es generaran i insuficiència de la EDAR de Palamós -Mont-ras que actualment depura les aigües. També la falta d'anàlisi i consideració de les necessitats de nous cabals d'aigua potable, necessitats energètiques, de volum de residus sòlids urbans i dels impactes de l'increment de les emissions de CO2.
La sentència estima aquest motiu d'impugnació ja que s'han de tenir en compte els importants efectes que aquesta falta de previsió comportarà, donat l'important creixement urbà que el nou POUM plantejava.
 
5è.- La sentència accepta la impugnació i deixa sense efecte els següents convenis signats per l'Ajuntament i diversos interessos privats: El conveni no1, de 19 de maig de 2005 que pactava la classificació com a sòl urbà el sol no urbanitzables de les parcel·les 56 i 57 del polígon 10, costat oest, del carrer Sard de Calella.
El conveni no2, de 23 de maig del 2006, que classifica un sòl no urbanitzable com a urbanitzable en la fitxa del SuD 1.7 a/b Casal - Bruguerol Est, i que permetria la implantació de 345 habitatges nous. El conveni no4, que classificava de sòl no urbanitzables com a urbà amb la indicació de cessió d'un 10% d'aprofitament urbanístic amb compensació econòmica a l'Ajuntament de 80.000 euros en el PA 3.4. per la construcció d'un Hotel a la Farena.

La cronologia

L'any 2004 va començar el tràmit de revisió del Pla d'Ordenació urbanística Municipal (POUM) de Palafrugell, l'estiu del 2005 es va aprovar inicialment i es va posar a exposició pública. S’hi van presentar més de 600 al·legacions. La tardor del 2006 la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona va aprovar definitivament l'esmentat pla i es donà conformitat al Text Refós.

El maig de 2007 les associacions Salvem el Crit-Arítjol van presentar un recurs d’alçada davant el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

Davant el silenci d’aquest Departament i el seu Conseller, el desembre del 2009 es va presentar Contenciós Administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per part d’Arítjol – Salvem el Crit. Les proves que es van presentar es basaven en un Informe tècnic ambiental (per a l’avaluació del POUM sobre sòls de valor agrícola i agronòmic i els connectors ecològics i de valor natural), una Prova Pericial practicada per un perit arquitecte i una prova pericial practicada per un perit Enginyer Forestal. Tots tres informes es van mostrar favorables als arguments de les entitats ecologistes.

El febrer de 2011, l’advocat d’Arítjol – Salvem el Crit va presentar el document de Conclusions a la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
El passat 30 de setembre la Secció Tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar sentència (no 731/2011) sobre el recurs formulat per les associacions ecologistes Aritjol i Salvem el Crit contra els acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona (de 2 d'octubre i 21 de desembre del 2006) que aprovaven el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Palafrugell (POUM).

La Comissió d’Urbanisme, aprovació i legalització d’irregularitats i sentències sense executar
Ja és prou greu que la Comissió d'Urbanisme aprova planejaments urbanístics que no s'ajusten a la planificació territorial. Com demostra de nou l'anul·lació del POUM de Palafrugell, la comissió no aplica les normatives vigents i som les entitats que hem de reclamar per la via judicial el compliment d'aquestes. Un exemple són les sentències de 25 de març i 21 d'abril de 2009 de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·lant la requalificació com urbana d’un sector de la Vall de Santa Creu efectuada pel POUM del Port de la Selva. Així es planteja la pregunta: per què serveix la Comissió d'Urbanisme?

L'edició digital del Diari el Punt es fa ressò de les irregularitats urbanístiques de Palafrugell

Aquesta és la notícia que publicava l'edició digital del Diari el Punt el passat 29 d'octubre, fent-se ressò de la sentència del TSJC que anul·la l'actual POUM de Palafrugell i la roda de premsa que les entitats ecologistes van realitzar de forma conjunta el dia anterior:


Les entitats ecologistes volen canvis en la Comissió d'Urbanisme de Girona

Demanen destitucions pel seguit d'actuacions tombades per la justícia, com ara el POUM de Palafrugell i la zona industrial de Roses

També reclamen tenir-hi veu

Schmitt (Iaeden), Costa, De Ribot i Ball-llosera (Naturalistes de Girona), asseguts, ahir Foto: E.A.


Quatre entitats ecologistes de la demarcació (Arítjol-Salvem el Crit, Iaeden, Salvem l'Empordà i l'Associació Naturalistes de Girona) van exigir ahir canvis en la composició i la manera de procedir de la Comissió d'Urbanisme de Girona (CUG), arran de l'anul·lació judicial del pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Palafrugell. Els ecologistes van afegir la sentència del TSJC al seguit de projectes que van rebre el vistiplau de l'òrgan i han acabat tombats per la justícia, com ara l'abocador de Vacamorta, la zona industrial de Roses i la subestació elèctrica de Fonteta.

Per l'advocat Eduard de Ribot, l'acumulació d'irregularitats ambientals observades pels tribunals proven que “la CUG no controla, ni és transparent ni fiable”. Tampoc és “plural” per les associacions ecologistes, que posen l'èmfasi que fora dels representants institucionals, “ningú hi representa la visió del creixement territorial sostenible”.

És per aquests motius que Ribot i els representants de les entitats van reclamar tenir-hi veu i canvis “en els criteris tècnics que s'apliquen per aprovar els planejaments”. D'altra banda, vistes les sentències, insten la Generalitat a “depurar responsabilitats” i “anul·lar planejaments, en el cas que hagin estat executats”.

El Diari el Punt es fa ressò de les irregularitats urbanístiques de Palafrugell

Aquesta era la notícia publicada per aquest diari el passat dia 28 d'octubre:El Tribunal Superior declara nul de ple dret el pla general de Palafrugell

Ho raona pel tràmit ambiental, el pla de l'Empordà i l'aigua

La Generalitat i l'Ajuntament ja han presentat recursos de cassació al Suprem

La vila de Palafrugell des de dalt la torre de guaita de Sant Sebastià. Foto: A.V.


El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha declarat nul de ple dret el pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Palafrugell, segons va fer públic l'alcalde, Juli Fernández, en el ple municipal d'ahir a la nit. Fernández va explicar que el tribunal justifica l'anul·lació del pla general amb tres aspectes. El primer, l'incompliment de la tramitació d'avaluació ambiental, ja que és insuficient. El segon, la vulneració del principi de coherència, ja que no s'ajusta al pla director territorial de l'Empordà. I el tercer, la no-justificació de la suficiència d'abastament d'aigua i de la capacitat de l'estació depuradora pel creixement previst.

L'alcalde, però, ja va deixar clar en el mateix ple que l'Ajuntament, com també ha fet la Generalitat, ja que la sentència va contra l'aprovació definitiva d'Urbanisme, han interposat cadascun un recurs de cassació contra l'esmenta sentència al Tribunal Suprem.

TVE3 comarques es fa ressò de les irregularitats urbanístiques de Palafrugell

El passat dia 28 d'octubre TVE 3 comarques va dedicar una notícia a fer-se ressò de les irregularitats urbanístiques del POUM de Palafrugell el qual, segons una sentència judicial, ha quedat anul·lat i per tant NO es pot tirar endavant.

Des de Salvem el Crit-Arítjol hem denunciat llargament aquestes irregularitats des dels darrers anys i ens alegrem que la sentència hagi tingut en compte criteris ambientals, de creixement sostenible i de manca de compliment del Pla Director, entre d'altres.

Enllaç permanent al vídeo de la notícia fent click aquí

Barques a Sa Tuna, ocupant l' espai públic

A l' estiu fan nosa sobre la sorra, ocupant un espai que haurien d'aprofitar els banyistes que ja no saben on posar les tovalloles en una cala tan petita... a l' hivern, estan apilades de qualsevol manera pels carrers del poble. Una mala imatge que es podria evitar si els propietaris se les emportessin cap a casa.  Esperem que l' Ajuntament, a qui ja hem avisat, faci retirar dels carrers aquestes barques i altres andròmines.dimecres, 12 d’octubre del 2011

trobat un niu de tortuges marines a Malgrat de Mar

Una trentena de tortugues marines com aquesta han nascut al llarg dels dies 2 i 3 d'octubre a la platja de Malgrat de Mar. Es tracta, sens dubte, d'un fet poc habitual a la costa del Mediterrani espanyol, però que durant la nit de dissabte un veí del municipi va poder captar amb la seva càmera de vídeo. Són imatges que potser no es podran tornar a veure fins d'aquí a uns anys.

Dani Fontrodona ha explicat a malgratconfidencial.cat que en adonar-se'n dels fets de seguida ho va posar en coneixement de la Policia Local, qui va avisar a tècnics especialitzats perquè prenguessin les mesures corresponents i vetllar per la seguretat d'aquesta espècie.

De moment, una trentena de tortugues marines ja han sortit dels seus ous. Un fet que es pot seguir repetint almenys una setmana més.

Tècnics del CRAM són els encarregats de custodiar el nius i tornar les tortugues al mar.

Dia Mundial de les Aus

El passat dia 1 d'Octubre el dia Mundial de les Aus. Per celebrar-ho es van fer diferents actes arreu del territori: anellament, exhibicions...

Tan debò cada any aquesta diada es vegi recolzada amb la millora de la gestió en la conservació d'aquests animals!!Links diferents actes:

Delta Llobregat
Santa Eulàlia
Delta de l'Ebre
Amposta
Segarra
Gavarres

dimarts, 11 d’octubre del 2011

un dolç museu amb esperit ecològic

Bona iniciativa la del Museu de la Confitura de Torrent, el qual a més de fomentar el comerç just i lliure de transgènics compta amb mesures com donar els productes en envasos de paper i cartró i recuperar els envasos de vidre dels pots de mermalada i confitura que es venen al Museu (per cada 5 envasos buits que els hi portes te'n regalen un de ple!).

També proposen alternatives per reutlitzar els pots de vidre com fer costurers, fanalets, guardioles...

Una visita d'allò més recomenable a aquest peculiar Museu que a més és d'entrada lliure!

 
Copyright© Laura Guerrero Folch